Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2017

 

 

In 2017 vallen de wettelijke feestdagen Nieuwjaar en Wapenstilstand respectievelijk op zondag 1 januari en zaterdag 11 november. Ten laatste op woensdag 14 december 2016 dienen ondernemingen die niet werkzaam zijn in het weekend, deze feestdagen te vervangen.

 

Voor 2017 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

 

  • Nieuwjaar:                        zondag 1 januari 2017
  • Paasmaandag:                 maandag 17 april 2017
  • Feest van de Arbeid:        maandag 1 mei 2017
  • O.L.H. Hemelvaart:         donderdag 25 mei 2017
  • Pinkstermaandag:            maandag 5 juni 2017
  • Nationale Feestdag:         vrijdag 21 juli 2017
  • O.L.V. Hemelvaart:          dinsdag 15 augustus 2017
  • Allerheiligen:                     woensdag 1 november 2017
  • Wapenstilstand:                zaterdag 11 november 2017
  • Kerstmis:                          maandag 25 december 2017

 

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken.

Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2017 twee feestdagen (zondag 1 januari 2017 en zaterdag 11 november 2017) vervangen worden.

 

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór
1 oktober aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen. Indien niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen. Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers.

Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer.

Als er geen vervangingsdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

 

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2016 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet eveneens bij het arbeidsreglement worden gevoegd. Er is tevens voorzien dat de Inspectie Sociale Wetten een kopie hiervan moet ontvangen.

 

De regionale feestdagen (dinsdag 11 juli 2017 voor de Vlaamse Gemeenschap, woensdag 27 september 2017 voor de Franse Gemeenschap en woensdag 15 november 2017 voor de Duitstalige Gemeenschap) zijn (voorlopig) nog geen algemene wettelijke feestdagen. Opgelet: deze feestdagen moeten wel toegekend worden wanneer uw onderneming of uw paritair comité beslist heeft om de regionale feestdag extra toe te kennen aan de werknemers.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.