Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vlaamse doelgroepvermindering - Wat met uw werknemers die in 2017 19 jaar worden?

Hebt u een werknemer in dienst die aangeworven werd vóór 1 juli 2016 en die in de loop van dit jaar 18 is geworden? Dan zal  deze vanaf 1 januari 2017 niet meer onder de (federale) doelgroepvermindering voor min 19-jarigen vallen, maar wel onder de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werknemers. Vergeet dus niet na te gaan of alle formaliteiten hiervoor vervuld zijn, zodat u nog steeds van een vermindering van uw werkgeversbijdragen kunt genieten.

 

Context

De federale doelgroepvermindering voor jonge werknemers bestaat in feite uit twee deel-doelgroepverminderingen:

 

·         de doelgroepvermindering jonge werknemers voor min 19-jarigen (van toepassing op jonge werknemers tot 31 december van het jaar van hun 18de verjaardag);

 

·         de doelgroepvermindering jonge werknemers voor plus 18-jarigen (van toepassing op jonge werknemers vanaf 1 januari van het jaar van hun 19de verjaardag).Jonge werknemers die onder de eerste deel-doelgroepvermindering vielen, schakelen, mits naleving van de nodige formaliteiten, vanaf 1 januari van het jaar van hun 19de verjaardag over naar de tweede.

 

Sinds 1 juli 2016 heeft Vlaanderen echter een eigen doelgroepvermindering voor jonge werknemers, waarbij dit onderscheid tussen min 19-jarigen en plus 18-jarigen niet wordt gemaakt.  De federale doelgroepvermindering voor jonge werknemers (beide delen) werd afgeschaft.  Jongeren die aangeworven werden vóór 1 juli 2016, vallen op basis van de overgangsmaatregelen evenwel nog onder die federale doelgroepvermindering.  Maar dit zal niet meer het geval zijn vanaf 1 januari van het jaar waarin die jongere 19 wordt.

 

Regels van toepassing op min 19-jarigen aangeworven vóór 1 juli 2016

Op basis van de overgangsmaatregelen geniet u voor deze werknemers tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden, van de federale doelgroepvermindering jonge werknemers voor min 19-jarigen (een forfaitaire vermindering van uw werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid van 1.000 euro per kwartaal), en dit bovenop de gedeeltelijke onderwerping.

 

Vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 wordt, zal hij volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn.  In ruil zal u voor deze jongere wel een structurele vermindering van de sociale lasten kunnen genieten.  Daarbovenop kan u, onder bepaalde voorwaarden ook van de doelgroepvermindering voor jonge werknemers genieten.

 

Dit zal evenwel niet meer de federale doelgroepvermindering voor jonge werknemers zijn, maar wel de Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werknemers.  De overgang van de (federale) doelgroepvermindering voor min 19-jarigen naar de gewone doelgroepvermindering voor jonge werknemers wordt immers als een nieuwe aanwerving beschouwd en zoals gezegd is voor nieuwe aanwervingen na 1 juli 2016 de Vlaamse regelgeving van toepassing.

Voorwaarden om van de Vlaamse doelgroepvermindering te kunnen genieten

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werknemers, moeten de jongeren aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

·         middengeschoold of laaggeschoold zijn (en binnen het kwartaal na hun aanwerving geen diploma of graad behalen waardoor ze niet meer als middengeschoold of laaggeschoold beschouwd kunnen worden);

 

·         minder dan 25 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal van hun aanwerving;

 

·         een kwartaalloon hebben dat een bepaalde loongrens niet overschrijdt. Deze loongrens bedraagt:

 

o    7.500 euro per kwartaal gedurende het kwartaal van indienstneming en die drie daaropvolgende kwartalen

 

o    en 8.100 euro per kwartaal gedurende de vier daaropvolgende kwartalen;

 

·         niet meer voltijds leerplichtig zijn;

 

·         beschikken over een loopbaanportfolio (dit is een elektronisch dossier bij de VDAB dat aangeeft dat de jongere als middengeschoold of laaggeschoold beschouwd kan worden);

 

·         verbonden zijn aan een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest.

 

Voldoet de jongere aan alle voorwaarden, dan geniet u als werkgever van een vermindering van uw socialezekerheidsbijdragen van 1.150 euro per kwartaal als het een laaggeschoolde jongere betreft en van 1.000 euro per kwartaal als het een middengeschoolde jongere betreft.

 

Belang van de loopbaanportfolio!

De jongere dient uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin de tewerkstelling aanvangt over een elektronisch dossier - loopbaanportfolio - bij de VDAB te beschikken om het recht te openen op de vermindering. Dit dossier bevat de schoolgegevens van de jonge werknemer.

 

De jongere moet zich dus registreren bij “Mijn loopbaan” van de VDAB en vervolgens zijn opleidingsgegevens vermelden in zijn loopbaanportfolio. Zonder loopbaanportfolio is er geen doelgroepvermindering!

 

Ons advies: zorg ervoor dat al uw jonge werknemers die dit jaar 18 geworden zijn, vóór 31 maart 2017 hun loopbaanportfolio aanmaken en informeer uw client advisor vervolgens over hun studieniveau, zodat zij de nodige codes kunnen vermelden in de multifunctionele aangifte aan de RSZ (DmfA) en de vermindering daadwerkelijk kan worden toegepast!

 

En wat met min 19-jarigen die u aanwierf na 1 juli 2016?

Voor deze jongeren wijzigt er niets in het jaar dat zij 19 worden.  Zij vallen immers al sinds hun aanwerving onder de nieuwe Vlaamse regelgeving en moesten dus reeds aan alle bovenvermelde voorwaarden voldoen om het recht op de doelgroepvermindering te openen.

 

 

Bron: http://www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/jongeren

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.