Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vlaamse jobbonus: automatische toekenning

De Vlaamse jobbonus is een nieuwe premie bedoeld voor loontrekkenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en een laag inkomen genieten.

1. Voorwaarden

De begunstigden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar;
  • het gemiddeld maandelijks brutoloon of het gemiddeld maandelijks inkomen moet lager zijn dan € 2.500;
  • de pensioenleeftijd niet hebben bereikt op de eerste dag van het kwartaal waarin de prestaties worden verricht.

2. Bedrag

Op jaarbasis bedraagt de jobbonus bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige refertejaar:

Gemiddeld maandelijks brutoloon in het refertejaar

Jobbonus op jaarbasis

≤ € 1.800

€ 600

> € 1.800 - ≤ € 2.499,99

Een bedrag dat degressief afneemt van € 600 tot € 20 volgens een formule die de Vlaamse Regering bepaalt

> € 2.499,99

€ 0

De jobbonus wordt op kwartaalbasis berekend en toegekend in verhouding tot de gewerkte periode en het arbeidsregime. Voor degenen die niet het volledige refertejaar of niet voltijds hebben gewerkt, wordt het bedrag aangepast volgens specifieke formules.

Wanneer de jobbonus bij voltijdse prestaties op jaarbasis minder dan € 20 bedraagt en bij deeltijdse prestaties op jaarbasis minder dan € 10 bedraagt, is deze niet opeisbaar.

3. Aanvraagprocedure

De werknemer moet enkel zijn rekeningnummer registreren via ‘Mijn Burgerprofiel’. Verder moet de werknemer geen aanvraag doen, aangezien de uitbetaling van de jobbonus automatisch gebeurt.

De werkgever moet hiervoor geen actie ondernemen.

Meer informatie over de jobbonus kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

Bron: www.vlaanderen.be

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.