Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Voor de land- en tuinbouwsector worden er nog extra ondersteuningsmaat-regelen voorzien

Voor een aantal vitale sectoren voorziet de regering nog extra ondersteuningsmaatregelen op het vlak van tewerkstelling. Het gaat om de volgende vitale sectoren:

  • Landbouw (PC 144), voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever;
  • Tuinbouw (PC 145), met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen (PC 145.04);
  • Bosbouw (PC 146);
  • Uitzendarbeid (PC 322) voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de voornoemde sectoren.

Deze lijst van vitale sectoren kan bij K.B. nog worden uitgebreid.

Welke maatregelen worden voorzien.

1. Werknemers in tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking

Voor werknemers in tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking bestaan er twee mogelijkheden: enerzijds kan hun lopende loopbaanonderbreking bij een werkgever uit een vitale sector tijdelijk geschorst worden, anderzijds kunnen zij tijdens hun lopende loopbaanonderbreking tijdelijk tewerkgesteld worden bij een werkgever uit een vitale sector. Beide maatregelen kunnen zowel bij een volledige onderbreking als bij een vermindering van arbeidsprestaties worden toegepast.

Tijdelijke schorsing van een lopende loopbaanonderbreking bij een werkgever uit een vitale sector

Een werkgever uit een vitale sector kan met zijn werknemer overeenkomen om diens tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen. Hierdoor kan de werknemer meer werken bij zijn eigen werkgever. Tijdens de schorsing heeft de werknemer geen recht op onderbrekingsuitkeringen. Na afloop van de schorsing wordt het tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking verder gezet voor de resterende duur.

Tijdelijke tewerkstelling tijdens een lopende loopbaanonderbreking bij een werkgever uit een vitale sector

Een werknemer kan tijdens zijn lopende loopbaanonderbreking tijdelijk gaan werken bij een andere werkgever uit een vitale sector zodat hij daar een eventueel tekort aan arbeidskrachten kan opvangen. De arbeidsovereenkomst bij deze andere werkgever wordt schriftelijk vastgesteld met als uiterste einddatum 31 mei 2020.

Tijdens die tewerkstelling heeft de werknemer recht op 75% van de bruto-onderbrekingsuitkering. De uitkering wordt pro rata berekend voor onvolledige maanden.

Praktisch

De werknemer moet de RVA schriftelijk op de hoogte stellen van de schorsing of tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever via een speciaal formulier dat terug te vinden is op de website van de RVA: https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/mededeling-schorsing-tewerstelling-corona.

De RVA stuurt een brief naar de werknemer om hem te bevestigen dat hij akte genomen heeft van de melding.

2. Tewerkstelling van SWT’ers

Een werknemer die met SWT (het vroegere brugpensioen) is en die het werk tijdelijk herneemt bij zijn vroegere werkgever uit een vitale sector, krijgt zijn aanvullende vergoeding doorbetaald. Er zijn geen sociale bijdragen op verschuldigd. Deze maatregel geldt tot en met 31 mei 2020.

3. Optrekken van de grenzen in het kader van seizoensarbeid

Seizoenarbeiders mogen normaal gezien 65 dagen per jaar werken, bij meerdere werkgevers in de tuinbouwsector.

In de witloof- en champignonteelt ligt dat quotum op 100 dagen per jaar op voorwaarden dat de 35 extra dagen gepresteerd worden bij dezelfde werkgever.

Ten gevolge van de corona-crisis heeft men het mogelijk gemaakt dat in de fruitteelt uitzonderlijk ook 100 dagen per jaar als seizoensarbeider mag gewerkt worden conform de voorwaarden die gelden in de witloof- en champignongteelt. 

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S. 28 april 2020, 2e editie; www.rva.be

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.