Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Voorstel tot uitbreiding van de werkingssfeer PC 126

Minister van Werk Nathalie Muylle heeft een voorstel ingediend om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) uit te breiden en zo bevoegd te maken voor de werknemers in het algemeen. Het Paritair Comité zal zich op deze manier niet alleen meer uitstrekken tot de werklieden of de arbeiders, maar ook tot de bedienden. Het voorstel van de minister werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020.

Paritair Comité nr. 126 heeft reeds een zeer ruim bevoegdheidsdomein. Hieronder valt het vervaardigen van meubels, houten tegels, lijkkisten, tribunes… alsook het vervaardigen, laten vervaardigen en verhandelen van verpakkingen die in hoofdzaak bestaan uit hout, houtvezelplaten, spaanderplaten… – op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productie- of handelsactiviteit- het herstellen of het verhandelen van die verpakkingen of voor het laten verrichten van die activiteiten door derden. De minister wil aan deze lijst van activiteiten met verpakkingen ook het ‘verhuren ervan’ toevoegen.

Er dient wel te worden opgemerkt dat het uitgebreide Paritair Comité zich niet zal toespitsen op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201) of op de bedienden die onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek vallen (PC 226).

De uitbreiding wordt pas definitief als deze wordt bevestigd bij Koninklijk Besluit.

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité, B.S. 29 juni 2020.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.