Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vrije beroepen (PC 336) – Tewerkstellingsakkoord 2017-2018

In oktober 2017 hebben de sociale partners een sectorakkoord voor de jaren 2017-2018 in PC 336 afgesloten. Het akkoord omvat 5 grote blokken: koopkracht, tijdskrediet, vorming en opleiding, functieclassificatie en eindeloopbaan.

 

1.Koopkracht

Vanaf 1 januari 2018 zullen de sectorale minimumlonen en de effectieve maandlonen met 1,1% verhogen en met een maximum van 35 EUR.

 

Daarenboven is er een éénmalige premie gelijk aan de 1,1% met een maximum van 35 EUR voor de periode van 1 oktober 2017 – 31 december 2017 met het loon van januari 2018 te betalen.

 

Indien in de periode 2017-2018 volgens bedrijfseigen modaliteiten al effectieve verhogingen van het loon werden toegekend, dan is het voorgaande niet van toepassing en dient er een verrekening te gebeuren van die effectieve verhogingen van het loon die in 2017 op ondernemingsvlak zijn toegekend.

 

Voor de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het maandloon hoger is dan het minimumloon van de sector, wordt, naast de bovenstaande verhoging:

- het maandloon op 1 januari 2018 verhoogd met 1,7%, met een maximum van 55 EUR mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2017 op ondernemingsvlak zijn toegekend

- en het maandloon op 1 januari 2019 verhoogd met 1,2%, met een maximum van 40 EUR, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2018 op ondernemingsvlak zijn toegekend.

 

2.Tijdskrediet

De CAO’s rond tijdskrediet worden verlengd:

 

-24 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief, mits een anciënniteit in de onderneming van 3 jaar;

-36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief, mits een anciënniteit in de onderneming van 5 jaar.

Volgende vorm van tijdskrediet is nieuw: tijdskrediet met motief 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief voor werknemers met minstens 8 jaar anciënniteit in de onderneming.

 

De leeftijd voor het recht van oudere werknemers op 1/5e landingsbanen en halftijds wordt op 55 jaar gebracht voor de werknemers die minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming hebben en ofwel een lange loopbaan van 35 jaar hebben, ofwel een zwaar beroep hebben of 20 jaar nachtarbeid hebben uitgeoefend.

 

Ook de clausule waarin bepaald wordt dat indien de (niet uitvoerden) bediende een taak uitoefent die door niemand kan opgevangen worden, het recht op tijdskrediet door de werkgever kan worden geweigerd, wordt verlengd.

 

3.Vorming en opleiding

Ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 4 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode van 2017-2018 en voor de ondernemingen tussen de 10 en 20 werknemers, is dit 2 dagen.

 

De werkgeversbijdrage van 0,12% (0,10% in het kader voor risicogroepen en 0,02% in het kader van vorming in het algemeen) blijft van toepassing voor de komende periode.

 

4.Functieclassificatie en sectorale minimumloonschaal

Wanneer de werkzaamheden met betrekking tot de functieclassificatie zijn afgerond zullen de werkzaamheden opgestart worden met het oog op het opstellen tegen 01.01.2019 van een sectorale minimumloonschaal. De effectieve invoering hiervan zal een onderdeel vormen van de CAO-besprekingen 2019-2020.

 

5.Eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

Er zal een CAO SWT vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 en lange loopbaan 40 jaar mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming in het kader van de NAR-cao 124/125 voor de periode 2017-2018 worden afgesloten.

 

Bron: CAO 29/11/2017

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.