Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Wat moet u weten over de coronapremie?

De coronapremie hangt al een tijdje in de lucht.

In mei 2021 heeft de regering een loonakkoord bereikt en er werd in dat akkoord voorzien dat ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald de mogelijkheid krijgen om éénmalig een coronapremie van maximaal € 500 te geven aan hun werknemers.

Eind juni 2021 kwamen de eerste details over deze premie naar buiten. Hieronder kan u het antwoord terugvinden op een aantal veel gestelde vragen.

1. Ben ik verplicht om een coronapremie uit te betalen?

Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, krijgen de mogelijkheid om aan hun werknemers een éénmalige verhoging toe te kennen in de vorm van een coronapremie.

De regering zelf definieert het begrip “goede resultaten” niet. Dit geeft de actoren op sectoraal niveau de mogelijkheid om een sectoraal gepaste invulling te vinden voor dat begrip.

Als de sector nalaat om een invulling te geven aan dit begrip, kan een werkgever op ondernemingsniveau zelf bepalen of de resultaten in 2020 ruimte laten voor een coronapremie.

Het is aan te raden om voorlopig even af te wachten en te kijken of er op sectorniveau iets beslist zou worden. Als dat niet het geval zou zijn, dan is een werkgever zelf vrij om het begrip goede resultaten in te vullen en om aldus te beslissen om al dan niet een coronapremie uit te keren.

2. Moet ik een coronapremie toekennen aan al mijn werknemers?

Indien u, rekening houdend met de nuances in dit artikel, besluit om de coronapremie in te voeren in uw onderneming, is het belangrijk om te weten dat u een onderscheid mag maken tussen uw werknemers op voorwaarde dat het onderscheid niet discriminatoir is.

Het toegekende bedrag kan ook variëren zolang er geen discriminatoir onderscheid is.

3. Hoe ziet de coronapremie eruit?

De coronapremie is geen brutopremie maar is in feite een toekenning van een bedrag van maximaal 500 EUR onder de vorm van consumptiecheques.; 

4. Wat is het kostenplaatje van de coronapremie?

Men kan maximaal een bedrag van 500 EUR geven per werknemer.

Behoudens sectorale afspraken, kan men ook een lager bedrag toekennen.

Ongeacht de grootte van het bedrag, is de coronapremie vrij van normale sociale en fiscale lasten.

Een werkgever betaalt echter wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% op het toegekende bedrag. De premie is normaal fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

5. Wanneer mag ik een coronapremie toekennen?

De coronapremie kan ten vroegste worden toegekend samen met het loon van augustus 2021. We raden echter aan om eerst even de reactie op sectoraal niveau af te wachten.

We houden u op de hoogte van zodra er meer nieuws is.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.