Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Wetsontwerp mobiliteitsvergoeding werd goedgekeurd

De Kamer heeft op 15 maart 2018 het wetsontwerp in verband met de invoering van een mobiliteitsvergoeding goedgekeurd. Zodra de wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt, kan de regeling effectief toegepast worden. Wij geven u hieronder al enkele belangrijke punten mee die in het wetsontwerp zijn opgenomen.

1.Keuzevrijheid

Een werkgever kan aan zijn werknemers de mogelijkheid bieden om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een bedrag in geld. De invoering van een mobiliteitsvergoeding behoort tot de uitsluitende beslissingsbevoegdheid van de werkgever. De werknemers kunnen op hun beurt kiezen om hierop in te gaan of niet. Er is dus sprake van een dubbele keuzevrijheid.

2.Voorwaarden

De werkgever kan een mobiliteitsvergoeding enkel invoeren indien hij reeds gedurende een ononderbroken periode van minstens 36 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de invoering, één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking heeft gesteld van één of meerdere werknemers.

De werknemer komt pas in aanmerking voor een mobiliteitsvergoeding indien hij op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikt en in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt of heeft beschikt bij de huidige werkgever. 

Voor startende werkgevers en nieuwe werknemers zijn er afwijkingen voorzien.

3.Gevolgen

De toekenning van de mobiliteitsvergoeding heeft tot gevolg dat het voordeel van de ingeruilde bedrijfswagen (en van alle andere erop betrekking hebbende voordelen) volledig verdwijnt voor de werknemer en dit vanaf de eerste dag van de maand waarin de mobiliteitsvergoeding wordt toegekend.

De werknemer die kiest voor een mobiliteitsvergoeding moet nadien zelf instaan voor de kosten van de woon-werkverplaatsing. Indien de werkgever toch zou tussenkomen in deze kosten, dan geldt er geen vrijstelling. Dit wil concreet zeggen dat de tussenkomst wordt beschouwd als loon, dus onderworpen aan RSZ en belastingen. Hierop is er wel een uitzondering voorzien.

4.Bedrag

De mobiliteitsvergoeding op jaarbasis is gelijk aan 20% van 6/7de van de cataloguswaarde in nieuwe staat van de ingeruilde bedrijfswagen. Indien de werkgever ook tussenkwam in de brandstofkosten, wordt de waarde van het voordeel vastgesteld op 24% van 6/7de van de cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen. Wanneer de werknemer een eigen bijdrage betaalde voor de ingeleverde wagen wordt deze eigen bijdrage, betaald tijdens de laatste maand voor de inlevering van de wagen en geproratiseerd op jaarbasis, in mindering gebracht van de waarde van het gebruiksvoordeel van de bedrijfswagen.   

5.Sociale en fiscale behandeling

De bedragen die toegekend worden als mobiliteitsvergoeding zijn uitgesloten uit het loonbegrip en dus niet onderworpen aan gewone sociale zekerheidsbijdragen. De werkgever is echter wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Het bedrag van deze bijdrage is gelijk aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor de ingeleverde bedrijfswagen.

Het jaarlijks belastbare voordeel van de mobiliteitsvergoeding voor de werknemer is gelijk aan 4% van 6/7de van de cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen.

De mobiliteitsvergoeding wordt met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2018. De wet moet echter wel nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Bron: Wetsontwerp van 15 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, www.dekamer.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.