Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Wijziging recht op werkloosheidsuitkeringen omwille van economische redenen

Voor de wetswijziging was het zo dat werknemers, die door hun werkgever tijdelijk werkloos omwille van economische redenen werden gesteld, aan een toelaatbaarheidsvoorwaarde moesten voldoen opdat zij uitkeringen ontvingen. Deze toelaatbaarheidsvoorwaarde hield in dat de werknemer gedurende een bepaalde referteperiode voldoende gewerkt moest hebben of gelijkgestelde dagen (bv. ziektedagen) moest hebben. Deze toelaatbaarheidsvoorwaarde gold enkel voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen maar niet bij tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer of overmacht.

Sommige werknemers hadden bijgevolg geen recht op uitkeringen wanneer zij tijdelijk werkloos werden gesteld om economische redenen.

Tijdens de coronacrisis werd deze toelaatbaarheidsvoorwaarde afgeschaft en dit voor de periode tot en met 30 juni 2022.

De wetgever heeft nu beslist om deze toelaatbaarheidsvoorwaarde definitief af te schaffen zodoende dat bijv. ook pas afgestudeerden of werknemers die vroeger als zelfstandige hadden gewerkt onmiddellijk recht hebben op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Bron: Koninklijk besluit van 7 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de toelaatbaarheid van tijdelijk werklozen, en tot verlenging van diverse maatregelen genomen op het vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, BS 13 juli 2022.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.