Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Wordt tijdsregistratie verplicht?

Op 14 mei 2019 velde het Europees Hof van Justitie een arrest over de prestatie van overuren en het gebruik van tijdsregistratiesystemen. In dit arrest verduidelijkt het Hof van Justitie dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat die minimale rusttijden en de maximale arbeidsduur gerespecteerd worden, door ‘de nodige maatregelen’ te treffen.

Wat in België?

Volgens een arrest van het Brusselse arbeidshof is het aan de werkgever om aan te tonen welke uren zijn werknemers effectief gepresteerd hebben. Dat betekent dat als een werknemer beweert dat hij x aantal overuren heeft gepresteerd, het aan de werkgever is om aan te tonen dat dit niet zo is. Deze “omgekeerde bewijslast” is veel zwaarder voor de werkgever, zeker bij gebrek aan een systeem van tijdsregistratie.

Momenteel bestaat er in het Belgisch arbeidsrecht geen verplichting om een tijdsregistratie in te voeren. Toch is het niet ondenkbaar dat er nog dergelijke uitspraken zullen volgen. Beslissingen van het Europese Hof zijn immers richtinggevend voor de interpretatie van de Europese regelgeving. Belgische rechtbanken moeten onze wetgeving in overeenstemming met de rechtspraak van het Europees Hof interpreteren.

Wilt u als werkgever het zekere voor het onzekere nemen, dan kan u nu al een vorm van tijdsregistratie voorzien. Dit hoeft niet noodzakelijk een klassieke prikklok te zijn: elk systeem waarbij de gepresteerde uren op een objectieve manier worden geregistreerd, volstaat. Het systeem moet wel steeds toegankelijk zijn voor de werknemer. U neemt best ook in uw arbeidsreglement een bepaling op over tijdsregistratie en overuren.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.